standardvilkår

STANDARDVILKÅR VED LEVERANSE AV TJENESTER FRA ROMLY

1. INNLEDNING

Disse standardvilkårene gjelder mellom Romly AS («Leverandøren») og «Kunder» som har inngått en
avtale («Hovedavtalen») med Leverandøren om leveranse av 3D-laserskanningstjenester fra Romly («Tjenester»). Tjenestene som skal leveres er nærmere beskrevet i Hovedavtalen (dvs. bestillingsskjema eller avtalt leveranse på mail).

Standardvilkårene angir Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med Leverandørens leveranse av
Tjenester til Kunden. Ved motstrid mellom Hovedavtalen og disse standardvilkårene, skal Hovedavtalens bestemmelser ha forrang.

Kunden og Leverandøren omtales som «Parten» hver for seg og «Partene» samlet. Disse standardvilkårene og Hovedavtalen omtales samlet som «Avtalen».

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN OG VILKÅR

Romly leverer 3D-laserskanning og prosessering av 3D-data til ønskede filformater i 2D eller 3D som tjeneste. Hvilke tjenester som skal leveres er angitt i Hovedavtalen mellom Partene.
Avtalens gyldighetstid er fra bestillingsdatoen og til ferdig leveranse er mottatt av Kunde.

3. VIDEREUTVIKLING AV TJENESTEN

Leverandøren forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å videreutvikle og foreta endringer i Tjenesten som ledd i utvikling og/eller tilpasning av Tjenesten. Leverandøren har likevel ingen forpliktelse til å videreutvikle og endre Tjenesten som nevnt.

2. BETALING OG BETINGELSER

Prisen for tjenesten(e) er angitt i Hovedavtalen/og eller i bestillingsskjema.
Betaling skal skje senest 14 dager etter mottak av faktura. Manglende betaling innen 14 dager gir Leverandøren rett til å kreve renter av ethvert forfalt beløp i henhold til forsinkelsesrenteloven («forsinkelsesrenteloven»). Alle priser i avtalen er inklusiv mva. for privatkunder og eksklusiv mva. for bedriftskunder.

3. PLANLAGT VEDLIKEHOLD

Visse typer servicevedlikehold kan innebære en stopp eller reduksjon i tilgjengeligheten av tjenesten. Leverandøren garanterer ikke noe spesielt nivå av tjenestetilgjengelighet, men vil yte sitt beste for å begrense virkningen av ethvert planlagt vedlikehold på tilgjengeligheten til tjenesten.
Leverandøren skal innen rimelig tid varsle Selskapet om planlagt vedlikehold som kan påvirke leveringstid.

4. BRUK AV TJENESTEN

Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i samsvar med gjeldende lov og forskrifter og i samsvar med kravene i Avtalen.

5. RETTIGHETER TIL DATA OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

3D-laseskanning inkluderer datainnsamling, prosessering og optimalisering av 3D-data (“Romlige data”). Slike romlige data vil bli brukt til å levere de endelige 3D-modellene, tegninger og rapportene (“analysedata”)
Leverandøren beholder alle rettigheter til dataene som samles inn og produseres som en del av tjenesten og kan lisensiere slike rettigheter til kunden eller tredjepart. Kunden gir Leverandøren rett til å bruke analysedata og “Romlige data” til egne interne formål, som kvalitetssikring, opplæring og produktutvikling, som skal være ugjenkallelig, gyldig til evig tid og overleve enhver mulig oppsigelse av denne avtalen. Analysedata skal anses som selskapets konfidensielle data underlagt konfidensialitetsforpliktelsene i denne avtalen.
Leverandøren beholder alle rettigheter til og kan bruke romlige data for, inkludert, men ikke begrenset til,
i) forskning og utvikling, og
ii) utelukkende på en aggregert og ikke-identifiserbar måte, markedsføring, salg og levering av eksisterende og fremtidige produkter.

6. OVERFØRING AV RETTIGHETER

Leverandøren har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en tredjepart som del av en fusjons- eller oppkjøpsprosess, eller som følge av andre organisatoriske endringer. Selskapets overføring av rettigheter og forpliktelser skal være underlagt Leverandørens skriftlige fullmakt. Kunden kan ikke overdra denne avtalen uten Leverandørens forhåndssamtykke.

7. MARKEDSFØRING Leverandøren kan referere til selskapets bruk og kundens bruk av tjenesten i leverandørens markedsføringsaktiviteter. Dette inkluderer bruk av selskapets firmanavn og logo på leverandørens nettsted, i presentasjoner og i annet markedsføringsmateriell.

8. FORCE MAJEURE

Dersom oppfyllelsen av avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, skal partenes forpliktelser suspenderes i den utstrekning forholdene er relevante, og da i så lang tid. slik omstendighetene varer. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lock-out, pandemi en force majeure-situasjon som påvirker en underbehandler og underleverandører og alle andre forhold som i henhold til norsk lov anses som force majeure. Hver part har rett til å si opp Avtalen med én måneds skriftlig varsel dersom force majeure-situasjonen gjør det særlig tyngende for parten å opprettholde Avtalen.

9. ENDRINGER OG TILLEGG Endringer eller tillegg knyttet til denne Avtalen skal gis skriftlig til den annen Part.

10. ANSVAR FOR FEIL

Det er en feil dersom en vesentlig funksjon i Tjenesten er utilgjengelig eller ikke fungerer som spesifisert avtalen og dette er forårsaket av forhold som er Leverandørens ansvar. Kunden erkjenner at feil kan oppstå fra tid til annen, og selskapet fraskriver seg enhver rett til å kreve kompensasjon som følge av feil i tjenesten.

Når det oppstår en feil, skal Selskapet varsle Leverandøren om feilen og gi en beskrivelse av feilsituasjonen. Leverandøren skal bruke rimelig kommersiell innsats for å rette feilen innen rimelig tid.

11. AVTALEBUDD

Det foreligger brudd på Avtalen dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser som definert i Avtalen. I den grad Leverandøren forsøker å reparere feil i Tjenesten innen rimelig tid, skal følgende ikke anses som brudd på Leverandørens forpliktelser:
– Tjenesten er utilgjengelig;
– funksjonaliteten til tjenestene er redusert; eller
– Responstiden til tjenesten økes.

12. SUSPENSERING AV TJENESTEN

Leverandøren har rett til å suspendere Kundens bruk av Tjenesten dersom forfalt betaling ikke er sendt innen 15 dager etter forfallsdato. Leverandøren skal gi minst fem dager før skriftlig varsel før en eventuell suspensjon av tjenesten trer i kraft. Tilbyder kan også suspendere all annen bistand i henhold til avtalen eller annen avtale inntil slik betaling er utført.
Leverandøren kan med umiddelbar virkning stenge eller suspendere tilgangen til tjenesten dersom selskapet, noen av kundens eller noen av kundens brukere misbruker tjenesten, bruker tjenesten utenfor tiltenkt formål eller hvis selskapet på annen måte er i vesentlig mislighold av sine forpliktelser. i henhold til denne avtalen.

12. ANSVAR

Hver part har rett til å kreve erstatning for direkte dokumentert tap som den lider som følge av den annen parts mislighold av avtalen, i henhold til punkt 11. Ingen av partene er ansvarlig for indirekte eller følgetap som tapt fortjeneste, investeringer eller andre utgifter., tap forårsaket av forsinket start eller avbrudd i produksjonen, deprivasjon eller tap forårsaket av tapt data, tredjepartskrav eller administrative bøter.

Maksimal akkumulert erstatning i løpet av en 12 måneders periode skal under alle omstendigheter begrenses til et beløp tilsvarende 3 x oppdragssummen. Disse begrensningene skal ikke gjelde dersom den misligholdte parten eller noen som den misligholdte parten er ansvarlig for har opptrådt med grov uaktsomhet eller forsett, i den grad slike begrensninger er håndhevbare i henhold til gjeldende lov.

Leverandøren har rett til, etter eget skjønn, å kompensere kunde for pådratt ansvar ved å yte tjenester for et beløp som tilsvarer eventuelle utlignede skader.

13. OPPSIGELSE Hvis selskapet vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, kan leverandøren si opp avtalen for brudd med umiddelbar virkning.
16. KONFIDENSIALITET Begge parter er enige om å holde vilkårene og betingelsene i avtalen konfidensielle og ikke informere noen tredjepart om innholdet med mindre det er pålagt det ved lov eller forskrift eller dersom partene er skriftlig enige om hverandre.

17. TVISTLØSNING

Avtalen skal være underlagt norsk lov og norske domstolers eksklusive jurisdiksjon. Partene er enige om Oslo byrett som verneting.